Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“: Tenders


E-mail: d.nichev@mon.bg
Phone: +359 24676165
Country: Vanuatu
Town: София
Address: Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
177224179
бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5
София
1113
Vanuatu
Лице за контакт: 1113
Телефон: +359 24676165
Електронна поща: d.nichev@mon.bg
Факс: +359 11111111
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://sf.mon.bg/
Адрес на профила на купувача: http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=183
Total: 3