Canteen and catering services

Description

01/03/2018    S42    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Vanuatu-Veliko Tarnovo: Canteen and catering services

2018/S 042-092658

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Mnogoprofilna oblastna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Stefan Cherkezov“ AD
104510514
ul. „Nish“ No.1
Veliko Tarnovo
5000
Vanuatu
Contact person: Zdravka Mihaylova
Telephone: +359 62-640922
E-mail: mobal_sch@yahoo.com
Fax: +359 62-640829
NUTS code: BG321

Internet address(es):

Main address: http://mobaltarnovo.nit.bg

Address of the buyer profile: https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/dieti-2018/

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/dieti-2018/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти и дежурен персонал на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на възложителя.

II.1.2)Main CPV code
55500000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предмет — ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти и дежурен персонал на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на възложителя. Диетите, с които лечебното заведение работи съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения“, издание 1984 г. на Министерство на вътрешната търговия и услугите и Министерство на народното здраве и Наредба № 23/19.7.2005 г. на министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението, са: Диета № 0 — тежкоболни, оперирано болни (за захранване) и деца до 1 година, Диета № 1, Диета № 5, Диета № 7, Диета № 9, Диета № 10, Диета № 15. Храненето в болничните заведения се извършва чрез кетъринг — услуга и ежедневна доставка /3 пъти дневно/ на готова храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната. Хранещите се месечно възлизат на около 12 645 бр. общо за всички диети и дежурен персонал.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 960 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
55500000
55320000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321
Main site or place of performance:

Отделенията на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1 и ул. „Бузлуджа“ № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет-Ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти и дежурен персонал на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на възложителя. Диетите, с които лечебното заведение работи съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения“, издание 1984 г. на Министерство на вътрешната търговия и услугите и Министерство на народното здраве и Наредба № 23/19.7.2005 г. на министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението, са: Диета № 0 — тежкоболни, оперирано болни (за захранване) и деца до 1 година, Диета № 1, Диета № 5, Диета № 7, Диета № 9, Диета № 10, Диета № 15. Храненето в болничните заведения се извършва чрез кетъринг — услуга и ежедневна доставка /3 пъти дневно/ на готова храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната. Хранещите се месечно възлизат на около 12 645 бр. общо за всички диети и дежурен персонал.

II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 960 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 24
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора.

Гаранциите е в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Банкова сметка на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД: IBAN: BG 57 FINV 9150 1016048686, BIC: FINVBGSF, банка: „ПИБ“ АД. Срок на валидност на офертите 180 дни.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. Участникът да е регистриран съгласно чл. 12 и 14 от ЗХ или еквивалентна регистрация.

2. Да има опит за изпълнение на поръчката поне 1 услуга в последните 3 год.

3. Да разполагат с обекти за приготвяне на готова храна — категоризирани съгласно § 1, т. 12, буква „ф“ от ЗХ.

4. Да разполагат с мин. 1 транспортно средство, рег. ОДБХ към БАБХ.

5. Да разполагат с технически лица и персонал, а именно: 1 диетолог, който има поне 1 година стаж по спец. „Инструктор по хранене и безопасност на храните“ или еквивалент; мин. 1 калкулант, който има поне 3 год. стаж на такава или еквивалентна длъжност; мин. 1 специалист формиране на хранителни продукти, който има поне 5 год. стаж на такава или еквивалентна длъжност; мин. 4 готвачи със завършено средно образование специалност „Готвач“, „Технология на храните“ или еквивалент, с не по-малко 5 год. стаж по специалността.

6. Внедрени 3 с-ми за управление по стандарти БДС ENISO 9001:20хх, БДС ENISO 22000:2005/НАССР и БДС ENISO 22000:2005 или еквиваленти.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Количествата храна, заявени от възложителя, се доставят, както следва:

— закуска: от 7:00 часа до 7:30 часа,

— обяд — от 11:30 часа до 12:30 часа,

— вечеря — от 17:30 часа до 18:00 часа.

Доставки се правят ежедневно — включително в почивни и празнични дни.

Готовата храна по диети да се доставя със собствен транспорт на участника, който следва да отговаря на хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти до входа на отделението, и се предава на дежурния персонал.

Количествата и видовете храна за всяко хранене се определят в заявка, подадена от възложителя до 12:00 ч. на предходния ден, а за новопостъпили пациенти — до 14:00 ч. на същия ден.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:

1. В процедурата за възлагане могат да участват бълг. или чужд. физ. или юридически лица, вкл. техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и обявените от възложителя изисквания в документацията и настоящото обявление.

2. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП, както и обст. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

3. При изготвяне на офертата уч. трябва да се придържа точно към условията.

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 04/04/2018
Local time: 16:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Участник може да представи само 1 оферта на бълг. език.

2. Не се допускат варианти.

3. Критерий за възлагане — най-ниска цена.

4. Начинът и срокът на плащане са уредени в документацията и в проекта на договор.

5. Офертите се отварят на публично заседание на 5.4.2018 г. от 10:00 ч. на адреса на МОБАЛ, адм. сграда, ет. 2, заседателна зала. Могат да присъстват участници или техни упълномощ. представители, както и представители на ср. за масово осведомяване.

6. Документи, с които се доказват критериите за подбор: копие на удост-то за рег-ция; деклариране в ЕЕДОП на списък на изпълнените услуги; деклариране в ЕЕДОП списък на лицата с посочване на проф. им квал-ция; копие на удост-ние за рег-ция или др.; копия на удост-нията за вписване от ОДБХ за трансп. средства; деклариране на сертификати в ЕЕДОП по сл. стандарти — ЕN ISO 9001:20хх; ISO 22000/ НАССР; ЕN ISO 14001:2004, по-нови или еквивал., ЕЕДОП и др. документ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Vanuatu
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/02/2018

Direct links

HTML
PDF
XML