Evaluation consultancy services

Country: Vanuatu
Language: EN BG
Customer: Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Number: 8340310
Publication date: 13-03-2018
Contract value: 148 756 (USD)
Price original: 250 000 (BGN)

Source: TED
Deadline: 29 days
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
   бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5
   София
   1113
   Vanuatu
   Telephone: +359 24676165
   E-mail: d.nichev@mon.bg
   Fax: +359 11111111
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=183
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Education
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Оценка на изпълнението, ефективността и ефикасността на партньорството по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“


   2. Main CPV code:
    79419000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    „Оценка на изпълнението, ефективността и ефикасността на партньорството по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г. и приноса й за постигане целите на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 250 000.00 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    79419000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    гр. София.


   4. Description of the procurement:

    Поръчката включва извършване на оценка на изпълнението, ефективността и ефикасността на партньорството по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г. и приноса й за постигане целите на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, като част от изпълнението на Плана за оценка на ОП НОИР.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Методология, която ще се прилага при изпълнение на конкретните дейности / Weighting: 30 т.
    Quality criterion - Name: Професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката / Weighting: 30 т.
    Price - Weighting: 40 т.
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 250 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 6
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Обществената поръчка се възлага в изпълнение на Приоритетна ос 4 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Участниците следва да отговарят на условията за участие посочени в документацията, част „Изисквания към участниците и пълно описание на обществената поръчка“, т. XII „Условия за участие“.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    За удостверяване на минималните изисквания информация се посочва в ЕЕДОП.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1.1. Минимално изискване: Всеки участник трябва да е:

    1.1.1. реализирал минимален общ оборот през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 300 000 BGN (триста хиляди лева) без ДДС;

    1.1.2. реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 200 000 BGN (двеста хиляди лева) без ДДС.

    * Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот реализиран от дейности, сходни с предмета на поръчката, по смисъла на настоящата процедура сходни с предмета на поръчката са следните дейности:

    1) извършване на анализи, оценки на ефективност и/или ефикасност, оценки на въздействието на публични политики и/или по оперативни програми; оценки и/или изследвания на публични политики в сферата на образованието и/или науката; оценки и/или изследвания на публични политики в сферата на образователната интеграция; участие в изготвянето на общински план/ове за образователна интеграция;

    2) участие в разработването на стратегически документи в областта на публичните политики.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Участниците следва да имат опит в изпълнението на сходни услуги. Участниците следва да прилагат внедрена система за управление на качеството при предоставяне на услугите съгласно стандарт ISO9001:2015 или еквивалентен в област, сходна с предмета на поръчката.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил най-малко 3 услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертите.

    Сходни с предмета на поръчката са услуги, свързани с поне една от следните дейности:

    1) извършване на анализи, оценки на ефективност и/или ефикасност, оценки на въздействието на публични политики и/или по оперативни програми; оценки и/или изследвания на публични политики в сферата на образованието и/или науката; оценки и/или изследвания на публични политики в сферата на образователната интеграция; участие в изготвянето на общински план/ове за образователна интеграция;

    2) участие в разработването на стратегически документи в областта на публичните политики;

    Участник може да се позове на свой предишен опит като член на обединение само, ако пряко е отговарял за извършването на дейности, сходни с предмета на поръчката.

    В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло, документите, доказващи икономически и финансови възможности, както и техническите такива се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с определените минимални изисквания.

    За доказване на изискването участникът следва да представи списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга. Списъкът се попълва в ЕЕДОП.

    2. Минимално изискване: Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството при предоставяне на услугите съгласно стандарт ISO9001:2015 или еквивалентен в област, сходна с предмета на поръчката.

    За доказване на изискването участникът посочва информация за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен в област, сходна с предмета на поръчката в ЕЕДОП. Възложителят ще признава и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Изпълнението следва да се осъществява съобразно условията, посочени в техническата спецификация.

    Възложителят определя гаранцията за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение измежду предвидените в документацията за участие възможности.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-04-16
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-04-17
   Local time: 14:30
   Place:

   гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, ет. 1.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   На заседанието по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  На заседанието по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Съгласно чл. 197 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно чл. 197 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2018-03-09